Home
hostgator coupon codes
kal2021

Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2020

Op 10 maart 2020 vond in Wijkcentrum An de Koel in Schaesberg een huurdersbijeenkomst plaats rond het thema "Huurverhoging 2020". Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Werkgroep Huurdersparticipatie Landgraaf en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH), daarbij ondersteund door de Nederlandse Woonbond.

Tijdens de bijeenkomst werd door medewerkers van HEEMwonen een presentatie verzorgd over het voorstel dat HEEMwonen aan het CHOH heeft gedaan met betrekking tot de hoogte van de huurverhoging per 1 juli 2020. De aanwezige huurders waren in de gelegenheid om tijdens de presentatie vragen te stellen en hebben daar ook gretig gebruik van gemaakt.

Behalve over de huurverhoging werd tijdens de bijeenkomst nog gesproken over de prestatie-afspraken en was er ruimte om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van HEEMwonen over andere zaken dan de huurverhoging.

Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u hier  (16-03-2020)

Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28 januari 2020

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Eerste Kamer stemt in met lagere huurstijging corporaties

28 januari 2020

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging aangenomen. De wetswijzing gaat in voor de maximale huursomstijging van 2020 (en volgende jaren).

Hiermee is de lagere huursomstijging (de gemiddelde huurstijging van alle sociale huurwoningen van een corporatie) die de Woonbond en Aedes af hebben gesproken in het Sociaal Huurakkoord, verankerd in de wet. De gemiddelde huurverhoging bij sociale huurwoningen van een corporatie ligt maximaal op inflatie (in 2020 is dat 2,6%). Tenzij corporaties hier in samenspraak met lokale huurdersorganisaties van afwijken. De huursomstijging mag dan maximaal 1% boven inflatie liggen, om noodzakelijke investeringen in nieuwbouw of herstructurering te doen.

Huren stijgen minder hard

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen): “De huren voor veel zittende huurders van een sociale huurwoning gaan met deze wetswijziging minder snel omhoog. Zo dragen we bij aan betaalbare huren voor huurders met een laag inkomen.”

Particuliere huurmarkt buiten schot

“Het is goed dat de jaarlijkse huurstijging bij corporaties hiermee verder aan banden is gelegd. De betaalbaarheid van het huren in de sociale huursector staat al lange tijd onder druk,” stelt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. “Jammer genoeg is een vergelijkbare beperking niet opgelegd voor particuliere aanbieders van sociale huurwoningen. Deze verhuurkoepels wilden niet met ons in gesprek, en hun weigering om betaalbaarheid serieus te nemen wordt nu beloond.” Naast beperking van huurstijging van sociale huurwoningen, zou de Woonbond ook graag paal en perk stellen aan de stijging in de vrije sector. Voor veel middeninkomens zijn deze woningen onbetaalbaar. Morgen houdt de Tweede Kamer een rondetafel over de positie van middeninkomens op de woningmarkt.

Naast deze wettelijke beperking maakten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes ook afspraken over huurverlaging en bevriezing. Deze afspraken zijn niet verankerd in de wet, maar corporaties hebben wel beloofd zich hier aan te houden.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Wie kan huurbevriezing vragen?

In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1

Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

 • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Groep 2

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont 
 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

De huur wordt dan verlaagd tot onder de 'rekenhuur' van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli. 

Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden te wachten.  U kunt dan direct een aanvraag doen.

Bij wie kan ik aanvragen?

Bij uw woningcorporatie. Stuur met uw aanvraag documenten mee waaruit blijkt:

 • wie er op het adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP));
 • wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst,  recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?

Nog niet. In februari publiceren we voorbeeldbrieven waarmee u huurverlaging of huurbevriezing kunt vragen aan uw woningcorporatie. 

Waarom alleen voor corporatiehuurders?

In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin maakten we afspraken over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas wilden de koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet meedoen met die afspraken. De Woonbond pleit voor politiek ingrijpen om te zorgen voor betaalbare huurprijzen bij particuliere verhuurders en beleggers. Met de woningcorporaties kwamen we gelukkig wel tot afspraken.

Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?

Dat kan. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken te maken over specifiek maatwerk. Dat maatwerk kan op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde landelijke afspraken. 

ww

De levering van warmte maakt vanaf 1 juli deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten met huurders meer nodig. Geschillen tussen een huurder en de corporatie over de levering van warmte kunnen vanaf nu worden voorgelegd aan de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is voor corporaties daarom niet meer nodig.

U blijft wel verplicht de kosten(verdeling) van de warmte te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling. Als een huurder daarom vraagt, blijft u verplicht om individuele meters aan te brengen, tenzij dit technisch of qua kosten niet haalbaar is.

Wat betekent dit verder voor u?

 • Informeer uw huurders dat vanaf 1 juli 2019 voor de levering van warmte geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig zijn. Het is verstandig in het verleden gesloten leveringsovereenkomsten te beëindigen. Daarmee voorkomt u dat u (naast uw verplichtingen als verhuurder) gebonden blijft aan extra verplichtingen uit de Warmtewet. In plaats daarvan spreekt u met uw huurders af dat de levering van warmte onderdeel wordt van de huurovereenkomst. 
 • De kosten van de levering van warmte kunt u vanaf 1 juli 2019 bij huurders in rekening brengen via de servicekosten (naast de huurprijs). Ondanks een andere opvatting van de wetgever laat het huidige beleid van de Huurcommissie niet toe dat u investerings- en onderhoudskosten van de verwarmingsinstallatie als servicekosten in rekening brengt. Zekerheidshalve baseert u de kosten dan ook op de werkelijk gemaakte kosten. 
 • Informeer uw huurders dat zij met geschillen over de levering van warmte en de afrekening van de warmtekosten na 1 oktober 2019 terecht kunnen bij de Huurcommissie. 
 • Bespreek met uw huurdersorganisatie hoe u deze informatie aan uw huurders overbrengt. 
 • De Geschillencommissie Warmtelevering zal ophouden te bestaan. Aedes is in overleg met de geschillencommissie over hoe en op welke termijn aangesloten corporaties hun deelname aan de geschillencommissie kunnen opzeggen. De aangesloten leden zullen zo spoedig mogelijk daarover nadere informatie ontvangen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de jurist van Aedes, Bart de Jonge, b.dejonge@aedes.nl. 

U vindt de Warmtewet op wetten.nl.

Vriendelijke groet.

Huurdersvereniging UoW.

notvoor
not1
not2
not3
not4
notachter

Website: hvuow.nl
Secretariaat HvUoW: Postbus 32083 - 6370 JB Landgraaf

Telefoon: 06 39 25 63 86
Email: huurdersvereniginguow@gmail.com

SNS bank Arnhem
Rekeningnummer:
IBAN NL77 SNSB 0896 0451 96
BIC SNSBNL2A

Spreekuur:

Het inloop uur is iedere 3e
Woensdag van iedere maand in het:
Huiskamerproject Terwaerderveldje
Terwaerderveldje 81
6374 GB  Landgraaf

Kamer van Koophandel
KvK-NUMMER  55498906
Plannen