Warmtewet

ww

De levering van warmte maakt vanaf 1 juli deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten met huurders meer nodig. Geschillen tussen een huurder en de corporatie over de levering van warmte kunnen vanaf nu worden voorgelegd aan de Huurcommissie. De Geschillencommissie Warmtelevering is voor corporaties daarom niet meer nodig.

U blijft wel verplicht de kosten(verdeling) van de warmte te baseren op een individuele meter of op een inzichtelijk systeem van kostenverdeling. Als een huurder daarom vraagt, blijft u verplicht om individuele meters aan te brengen, tenzij dit technisch of qua kosten niet haalbaar is.

Wat betekent dit verder voor u?

  • Informeer uw huurders dat vanaf 1 juli 2019 voor de levering van warmte geen aparte leveringsovereenkomsten meer nodig zijn. Het is verstandig in het verleden gesloten leveringsovereenkomsten te beëindigen. Daarmee voorkomt u dat u (naast uw verplichtingen als verhuurder) gebonden blijft aan extra verplichtingen uit de Warmtewet. In plaats daarvan spreekt u met uw huurders af dat de levering van warmte onderdeel wordt van de huurovereenkomst. 
  • De kosten van de levering van warmte kunt u vanaf 1 juli 2019 bij huurders in rekening brengen via de servicekosten (naast de huurprijs). Ondanks een andere opvatting van de wetgever laat het huidige beleid van de Huurcommissie niet toe dat u investerings- en onderhoudskosten van de verwarmingsinstallatie als servicekosten in rekening brengt. Zekerheidshalve baseert u de kosten dan ook op de werkelijk gemaakte kosten. 
  • Informeer uw huurders dat zij met geschillen over de levering van warmte en de afrekening van de warmtekosten na 1 oktober 2019 terecht kunnen bij de Huurcommissie. 
  • Bespreek met uw huurdersorganisatie hoe u deze informatie aan uw huurders overbrengt. 
  • De Geschillencommissie Warmtelevering zal ophouden te bestaan. Aedes is in overleg met de geschillencommissie over hoe en op welke termijn aangesloten corporaties hun deelname aan de geschillencommissie kunnen opzeggen. De aangesloten leden zullen zo spoedig mogelijk daarover nadere informatie ontvangen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de jurist van Aedes, Bart de Jonge, b.dejonge@aedes.nl. 

U vindt de Warmtewet op wetten.nl.

Vriendelijke groet.

Huurdersvereniging UoW.

Website: hvuow.nl
Secretariaat HvUoW: Postbus 32083 - 6370 JB Landgraaf

Telefoon: 06 39 25 63 86
Email: huurdersvereniginguow@gmail.com

SNS bank Arnhem
Rekeningnummer:
IBAN NL77 SNSB 0896 0451 96
BIC SNSBNL2A

Spreekuur:

Het inloop uur is iedere 3e
Woensdag van iedere maand in het:
Huiskamerproject Terwaerderveldje
Terwaerderveldje 81
6374 GB  Landgraaf

Kamer van Koophandel
KvK-NUMMER  55498906
Plannen